04 April 2016

#1050 Estonia - Cyprus - Serbia - Kazakhstan - Turkey - FinlandThank you all !

Sent from Estonia to Cyprus: November 10, 2015
From Cyprus to Serbia: ??
From Serbia to Kazakhstan: December 16, 2015
From Kazakhstan to Turkey: February 3, 2016
From Turkey to Finland: March 14, 2016
From Finland to Estonia: March 30, 2016
Received from Finland: April 4, 2016

No comments: